งานวิจัย

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย ภายใต้คลัสเตอร์วิจัยต่างๆ ในการกำกับดูแลของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาให้เกิดเครือข่ายด้ายวิจัยที่เข้มแข็ง