โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม สร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม