งานที่ปรึกษา

เป็นหน่วยงานสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยการให้บริการตามความเชี่ยวชาญของคณะโบราณคดี ดังนี้

  1. ที่ปรึกษางานทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาษาตะวันออก และภาษาตะวันตก
  2. การศึกษา วิจัย สำรวจ วิเคราะห์งานทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาษาตะวันออก และภาษาตะวันตก