โครงการวิจัยด้านชาติพันธุ์และ วิถีชุมชนระยอง

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากโครงการวิจัยสู่การศึกษาในชั้นเรียนของเยาวชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม สร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม

ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ ระยอง และแหล่ง มรดกวัฒนธรรมในอำเภอเมืองระยอง จัง หวัดระยอง ดำเนินการ..