Categories
งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย งานวิจัย

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

ผู้จัดทำ : อาจารย์ศิริวุฒิ ฉ่ำตาก้อง

วิชาประจำภาควิชา: ภาควิชาภาษาตะวันตก

ปี : 2563

Download คลิกที่นี่

S. Chamtakong 2022

โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชุมชน

โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชุมชน

ชุดโครงการวิจัย โครงการพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชุมชน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่การศึกษาวิจัย จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  หัวหน้าชุดโครงการวิจัยประกอบไปด้วย 4 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่

1. โครงการจัดการความรู้เชิงโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล สำหรับเศรษฐกิจชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 1

2. การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรีตามแนวทางขององค์การยูเนสโกว่าด้วยภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์  คุณค้ำชู

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 2

3. โครงการศิลปกรรมร่วมสมัยกับการสร้างอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 3

4. โครงการรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 4

โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชุมชน

แผ่นพับ โครงการพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชุมชน

แผ่นพับโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

Categories
ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสารและกิจกรรม นวัตกรรม

นวัตกรรมการเรียนรู้เมืองระยอง สารานุกรมระยอง มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนหนึ่งในโครงการศิลปวัฒนธรรมและสารสนเทศเมืองระยอง

นวัตกรรมการเรียนรู้เมืองระยอง สารานุกรมระยอง มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนหนึ่งในโครงการศิลปวัฒนธรรมและสารสนเทศเมืองระยอง

โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรม ราชบุรี

โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรม ราชบุรี

รายละเอียด คลิกที่นี่

ฐานข้อมูลลุ่มน้ำประแส จังหวัด ระยอง

ฐานข้อมูลลุ่มน้ำประแส จังหวัดระยอง
รายละเอียด คลิกที่นี่

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบพืชสมุนไพรในคัมภีร์สุศรุตสัมหิตากับคัมภีร์แพทย์แผนไทย”

ผู้เเต่ง อาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์_อ.ดร.อุเทน

ดูข้อมูลวิจัยได้ คลิกทีนี่

โครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ประเภทการหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ (GPR) สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนามทางโบราณคดี : กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านท่าโป๊ะ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”

ผู้เเต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว และนายบริสุทธิ์ บริพนธ์

เล่มสมบูรณ์การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำรว

ดูข้อมูลวิจัยได้ คลิกทีนี่

ปราสาท ตระพัง และบารายของชุมชนเขมรสมัยบาปวน (ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่16 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่17) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้เเต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง

 

สฤษดิ์พงษ์-2564-1

 

 

รายละเอียดงานวิจัย คลิกที่นี่

การศึกษาสำรวจสถานภาพความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าจีน สมุทรสาคร

 

 

ผู้เเต่ง ดร.สุดารัตน์ พุทธพงษ์

 

Full-เล่มวิจัย_siriwan

 

การศึกษาเปรียบเทียบพืชสมุนไพรในคัมภีร์จรกสัมหิตากับตำราแพทย์แผนไทย

ผู้เเต่ง ดร.อุเทน วงศ์สถิต

งานวิจัย-อ.อุเทน-ตำราแพทย์แผนไทย