วารสารดำรงวิชาการ

บริการวิชาการในรูปของงานเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ “Damrong Journal” เป็นหน่วยงานสื่อกลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และต่อยอดทางวิชาการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

http://www.damrong-journal.su.ac.th