การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ประเภทการหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ (GPR) ในการปฏิบัติงานภาคสนามทางโบราณคดี

การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ประเภทการหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ (GPR) ในการปฏิบัติงานภาคสนามทางโบราณคดี

ผู้เเต่ง บริสุทธิ์ บริพนธ์* และชวลิต ขาวเขียว**

งานวิจัย บริสุทธิ์ อ.ชวลิต GPR