โครงการวิจัยประวัติวัฒนธรรมและเส้นทางสายประวัติศาสตร์

โครงการวิจัยประวัติวัฒนธรรมและเส้นทางสายประวัติศาสตร์

ผู้แต่ง ผศ. ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ และดร. ภีร์ เวณุนันท์

งานวิจัย-อ.กรรณิการ์-อ.ภีร์-โครงการวิจัยประวัติวัฒนธรรมและเส้นทางสายประวัติศาสตร์-1