บางประเด็นเกี่ยวกับทรงผมและ ศิราภรณ์ในศิลปะเอเชียอาคเนย์ภายใต้อิทธิพลอินเดีย

บางประเด็นเกี่ยวกับทรงผมและ ศิราภรณ์ในศิลปะเอเชียอาคเนย์ภายใต้อิทธิพลอินเดีย

ผู้เเต่ง ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี*

งานวิจัย อ.ชินวร การรับรู้ความหมายสัญลักษณ์ปู่ฤๅษีบรมครูของกลุ่มผู้ศรัทธา