บางประเด็นเกี่ยวกับทรงผมและ ศิราภรณ์ในศิลปะเอเชียอาคเนย์ภายใต้อิทธิพลอินเดีย

บางประเด็นเกี่ยวกับทรงผมและ ศิราภรณ์ในศิลปะเอเชียอาคเนย์ภายใต้อิทธิพลอินเดีย

ผู้เเต่ง ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี*

งานวิจัย-อ.เชษฐ์-บางประเด็นเกี่ยวกับทรงผมและ-ศิราภรณ์