บางประเด็นเกี่ยวกับทรงผมและศิราภรณ์ในศิลปะเอเชียอาคเนย์ภายใต้อิทธิพลอินเดีย

บางประเด็นเกี่ยวกับทรงผมและศิราภรณ์ในศิลปะเอเชียอาคเนย์ภายใต้อิทธิพลอินเดีย

ผู้เเต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

งานวิจัย อ.เชษฐ์ บางประเด็นเกี่ยวกับทรงผมและศิราภรณ์ในศิลปะเอเชียอาคเนย์