บทบาทผู้นำทางศาสนากับการต่อรองทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ กรณีศึกษาชุมชนในตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี*

บทบาทผู้นำทางศาสนากับการต่อรองทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ กรณีศึกษาชุมชนในตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี*

ผู้เเต่ง ธัญธีรา ยิ้มอำนวย**

งานวิจัย-อ.ธัญธีรา-บทบาทผู้นำทางศาสนา