ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอำเภอไพศาลี : ผลการศึกษาทางโบราณคดี พ.ศ. 2560*

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอำเภอไพศาลี : ผลการศึกษาทางโบราณคดี พ.ศ. 2560*

ผู้เเต่ง นฤพล หวังธงชัยเจริญ และบริสุทธิ์ บริพนธ์**

งานวิจัย อ.นฤพล บริสุทธิ์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอำเภอไพศาลี