คนคุ้นเคยที่แปลกหน้า : ความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยนของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างความรุนแรงกว่าทศวรรษครึ่ง*

คนคุ้นเคยที่แปลกหน้า : ความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยนของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างความรุนแรงกว่าทศวรรษครึ่ง*

ผู้เเต่ง ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง**

งานวิจัย-อ.แพร-คนคุ้นเคยที่แปลกหน้า