ประวัติศาสตร์พื้นที่ตาบอดย่านฝั่งธนฯ : ถิ่นคริสตชนบางสะแก*