การตั้งถิ่นฐานของชาวจีน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ กรณีศึกษาชุมชนท่าฉลอม ชุมชนท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร*

การตั้งถิ่นฐานของชาวจีน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ กรณีศึกษาชุมชนท่าฉลอม ชุมชนท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร*

ผู้แต่ง ศศิธร ศิลป์วุฒยา**

งานวิจัย-อ.ศศิธร-การตั้งถิ่นฐานของชาวจีน