กริยาผันรูปเดียวในภาษาฝรั่งเศส : โครงสร้างและความหมาย*