การศึกษาสำรวจสถานภาพความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าจีน สมุทรสาคร