Categories
งานวิจัย

โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชุมชน

โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชุมชน

ชุดโครงการวิจัย โครงการพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชุมชน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่การศึกษาวิจัย จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  หัวหน้าชุดโครงการวิจัยประกอบไปด้วย 4 โครงการวิจัยย่อย ได้แก่

1. โครงการจัดการความรู้เชิงโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอล สำหรับเศรษฐกิจชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 1

2. การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรีตามแนวทางขององค์การยูเนสโกว่าด้วยภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์  คุณค้ำชู

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 2

3. โครงการศิลปกรรมร่วมสมัยกับการสร้างอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 3

4. โครงการรูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 4

โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชุมชน

แผ่นพับ โครงการพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชุมชน

แผ่นพับโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น