โครงการพิเศษ

บริการวิชาการในรูปของโครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานสร้างบริการทางวิชาการผ่านการจัดทำโครงการพิเศษ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. จัดประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาการ
  2. โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ