ติดต่อศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มรดกวัฒนธรรมโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
31​ ถนนหน้าพระลาน​ แขวงพระ​บรม​มหาราช​วัง ​เขต​พระนคร​ กรุงเทพ​มหานคร​ 10200
โทรศัพท์​ 022217777​ โทรสาร​ 02​226​5355​