บริการข้อมูลทางภาษา

เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางด้านล่าม การให้บริการตรวจภาษา Manuscript และผลงานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ