ประวัติ

ด้วยคณะโบราณคดีมีปณิธานและนโยบายสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาษาตะวันออก และภาษาตะวันตก ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะวิชาฯ นำไปสู่การให้บริการสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสนใจต่องานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในฐานะมรดกที่สำคัญที่สำคัญของประเทศ

คณะโบราณคดีจึงเปิดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มรดกวัฒนธรรมโบราณคดีขึ้นมา เพื่อนำความรู้และวิทยาการจากผู้เชี่ยวชาญในคณะวิชาฯ ทั้งการให้คำปรึกษา และพัฒนางานวิชาการในรูปแบบที่คณะวิชาฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาพัฒนา ส่งเสริม ถ่ายทอด และบูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญตามมารตรฐานสากล เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ภายนอก และสาธารณชน

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมการบริการวิชาการ และพัฒนางานวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาสังคม สร้างความยั่งยืนต่อชุมชน และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. สร้างระบบการบริการงานวิชาการ และงานวิจัยของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้การบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัว และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
  3. เชื่อมโยง ประสาน และเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งการถ่ายทอดนวัตกรรม และศักยภาพของคณะโบราณคดี เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
  4. เป็นหน่วยงานแสวงหาและสนับสนุนงบประมาณการให้บริการวิชการของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร