ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มรดกวัฒนธรรมโบราณคดี


ด้วยคณะโบราณคดีมีปณิธานและนโยบายสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาษาตะวันออกและภาษาตะวันตก ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะวิชาฯ นำไปสู่การให้บริการสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสนใจต่องานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในฐานะมรดกที่สำคัญของประเทศ

คณะโบราณคดีจึงต้องการเปิดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มรดกวัฒนธรรมโบราณคดีขึ้นมาเพื่อนำความรู้และวิทยาการจากผู้เชี่ยวชาญในคณะวิชาฯ ทั้งการให้คำปรึกษาและพัฒนางานวิชาการในรูปแบบที่คณะวิชาฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มาพัฒนา ส่งเสริม ถ่ายทอด และบูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก และสาธารณชน

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

รู้จักกับ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มรดกวัฒนธรรมโบราณคดี

เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการสู่สังคม