Academic Services and Research Center for Cultural Heritage and Archaeology. (ARC)

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มรดกวัฒนธรรม คณะโบราณคดี

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทุกประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ และเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อให้เกิดโครงการบริการวิชาการ/พัฒนาวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่นิสิต บุคลากร และประชาชน