โครงการวิจัยด้านชาติพันธุ์และ วิถีชุมชนระยอง

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากโครงการวิจัยสู่การศึกษาในชั้นเรียนของเยาวชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม สร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม

ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ ระยอง และแหล่ง มรดกวัฒนธรรมในอำเภอเมืองระยอง จัง หวัดระยอง ดำเนินการ..

Academic Services and Research Center for Cultural Heritage and Archaeology. (ARC)

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มรดกวัฒนธรรม คณะโบราณคดี

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทุกประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ และเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อให้เกิดโครงการบริการวิชาการ/พัฒนาวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่นิสิต บุคลากร และประชาชน