การกำหนดอายุเจดีย์(ธาตุ)ทรงบัวแปดเหลี่ยมในศิลปะล้านช้าง จากการศึกษาศิลปกรรมที่เมืองโบราณเวียงคุก จังหวัดหนองคาย1

การกำหนดอายุเจดีย์(ธาตุ)ทรงบัวแปดเหลี่ยมในศิลปะล้านช้าง จากการศึกษาศิลปกรรมที่เมืองโบราณเวียงคุก จังหวัดหนองคาย1

ผู้เเต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร

งานวิจัย-อ.ประภัสสร์-การกำหนดอายุเจดีย์