การเมืองแบบบ้าน ๆ ของคนบ้านโคกในการจัดการกับการขาดแคลนน้ำ*