แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย*